PRIVACYVERKLARING

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beheer van gegevens

 

Organisatie en verwerkingsverantwoordelijke: 

Advocatenkantoor Els HAEGEMAN – KBO 0812 622 250

Contact : Els Haegeman, Bergstraat 91, 8510 MARKE

T. +32 56 42.41.84

F. +32 56 40.45.04 

els.haegeman@skynet.be

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 

Els Haegeman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op het adres els.haegeman@skynet.be.

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming: Els Haegeman

Persoonsgegevens die wij verwerken: Els Haegeman verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen[1], doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.[2]

Els Haegeman verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

- persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op els.haegeman@skynet.be

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Els Haegeman verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op het kantoor rust;

- ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;

- voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de     uitoefening van het rechtshandelingen in een dossier;

- voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de cliënt of van derden[3]; 

- de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;

- Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen

- Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

- Om goederen en diensten bij u af te leveren;

- Het kantoor verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Els Haegeman  neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Het kantoor gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

TOGA - OUTLOOK - DIPLAD – DPA – J-BOX - REGSOL

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Els Haegeman verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: het kantoor gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het kantoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Els Haegeman een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Het kantoor houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat het kantoor gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.[4] 

Het kantoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens: 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

commission(at)privacycommission.be

 

[1] Zie hieromtrent: Artikel 488 Gerechtelijk Wetboek en verder, en met name artikel 495 Gerechtelijk Wetboek. 

[2] Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

[3] Conform het mandaat van het kantoor is dit in de eerste plaats de rechtszoekende. 

[4] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming